DIRONLINE

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIR (OUTDOOR, VIRTUALS I SESSIONS EN DIRECTE).

Si us plau, llegiu atentament aquestes Condicions generals de Contratació abans de fer ús de la plataforma online de DiR (en endavant, anomenat "DIRONLINE").

¡Benvingut a DIR! Tenim un propòsit: Donar suport a qualsevol persona, ja siguin Socis d'alta de qualsevol dels nostres centres propis DiR, YogaOne o centres franquiciats (d'ara endavant, Socis), així com membres d'aquesta nova comunitat en línia, a l'efecte de desenvolupar el seu potencial, tant físic com mental, i aconseguir esdevenir la millor versió d'un mateix.

Aquestes Condicions Generals de Contractació estableixen el marc legal de l'ús de la plataforma en línia de DIR i dels serveis que oferim.

 

1. Abast d'aplicació

1.1. Parts i objecte del contracte

Aquestes condicions generals de contractació són la base del contracte d'utilització subscrit entre vostè i GESTORA CLUBS DIR, S.L. amb CIF B-62849146 i domicili al c/ Indústria, 90-92, entlo. 6ª 08025 – Barcelona, es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34.506, foli 184, full B-248890, inscripció 1ª (d'ara endavant, DIR).

Telèfon: 902 10 1979, Adreça electrònica: info@diracasa.com

L'objecte del contracte és la utilització dels serveis oferts per nosaltres amb el nom DIR a través de la nostra pàgina web diracasa.catdiracasa.esdiracasa.comdirigides.cat y online.dir.cat (en endavant, anomenat "Serveis"). La contractació dels serveis esmentats comporta l'acceptació de les presents condicions.

 

1.2. Accés i ús de la web

L'accés i l'ús de la DIRONLINE per a aquells que són Socis dels centres propis DiR, YogaOne o centres franquiciats i tinguin contractada l'opció d'accés a DIRONLINE, podran accedir a la Plataforma i requerirà l'autenticació mitjançant l'identificador i la contrasenya, tant l'identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen.

Els no socis, membres de la plataforma tindran accés a DIRONLINE després de registrar-se, podent gaudir d'un període de prova gratuït de fins a set (7) dies, que els permetrà accedir a la plataforma.

L'usuari haurà de mantenir sota la seva responsabilitat exclusiva tant l'identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat i haurà d'assumir, per tant, tots els danys i conseqüències de qualsevol tipus que es derivin de la ruptura o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer mal ús de la plataforma ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a les presents condicions generals. L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o intentar obtenir, els continguts de DIRONLINE.

DiR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la plataforma, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que no compleixi amb el que estableix a les presents Condicions i en especial, amb allò que estableix al paràgraf anterior.

 

1.3. Requisits de participació

Per registrar-se com a membre de DIRONLINE, en cas de no ser Soci, manifesta que és més gran i té capacitat jurídica necessària per contractar.

La contractació dels Serveis oferts per DIRONLINE es realitza a través dels mitjans electrònics establerts per a aquesta finalitat a la pàgina web diracasa.catdiracasa.esdiracasa.comdirigides.cat y online.dir.cat. Cada subscripció és personal i intransferible i els drets que se'n deriven no poden ser traspassats a una tercera persona. Queda expressament prohibida la utilització de DIRONLINE amb finalitats comercials de qualsevol tipus.

 

1.4. Condicions complementàries

Ens reservem el dret a establir condicions complementàries per a determinades prestacions dels Serveis de DIRONLINE. En aquest cas, però, us avisarem d'això amb suficient antelació abans del seu ús, perquè pugueu llegir-los i acceptar-los per mitjà de l'ús continuat dels serveis.

 

2. Serveis i preus

2.1. Serveis

L'abast dels serveis inclosos a DIRONLINE i els Serveis de DIRONLINE posats a la vostra disposició dependrà:

 • Soci centres DiR Propis o Franquícies que hagin contractat en la modalitat accés a la Plataforma.
 • Socis de centre YogaOne propis o franquiciats que hagin contractat també l'accés a la Plataforma: tindran accés únicament al paquet Ioga Full (Ioga, meditació i NutriFisio) de la categoria de Virtuals de DIRONLINE.
 • Membres DIRONLINE: En contractar el Servei tindran accés al contingut disponible associat a la seva modalitat.

Tingueu en compte que per tal d'utilitzar plenament alguns dels Serveis, poden ser necessaris certs equips i eines de formació (per exemple, una màquina de gimnàstica, manuelles o una barra de pull up). Aquests objectes no són part dels Serveis de DIRONLINE i han de ser adquirits o comprats per compte propi i al seu propi cost. En el cas de les recomanacions de nutrició (NutriFisio), si us plau tingueu en compte que els aliments suggerits, no són part dels Serveis de DIRONLINE i han de ser adquirits o comprats per compte propi i al seu propi cost.

 

2.2. Preus

Per a informació detallada sobre les modalitats de preu i subscripció actuals i les prestacions associades consulteu la pàgina web diracasa.catdiracasa.esdiracasa.comdirigides.cat y online.dir.cat. Els preus indicats, sempre que sigui aplicable, inclouen el I.V.A. segons el tipus legal vigent a cada moment.

 

3. Salut

L'ús dels serveis es farà sota el risc propi. Un bon estat de salut general és un requisit imprescindible per a l'ús dels Serveis de DIRONLINE.

DIRONLINE promou l'activitat física a l'aire lliure, nutrició o benestar general, però només amb finalitats informatives i no pretenen, en cap cas substituir l'assessorament o serveis mèdics, fer un diagnòstic o dur a terme cap tractament. Per tant, si vostè està embarassada, en període de lactància o té coneixement d'alguna malaltia preexistent, us recomanem que consulteu un metge abans d'iniciar els entrenaments del Servei, sobretot, si es tracta de:

 • Malalties cardiovasculars,
 • Malalties respiratòries,
 • Malalties de columna vertebral i/o articulacions,
 • Malalties neuromusculars,
 • Intervencions quirúrgiques recents i/o,
 • Altres limitacions per motius de salut.

Mai desobeïu una recomanació d'un professional mèdic o retardeu l'assessorament a causa d'alguna cosa que heu vist a la web.

Com a regles generals: us aconsellem que observeu els senyals del vostre cos. Si abans d'iniciar o durant l'ús dels Serveis arribeu a dubtar del vostre estat de salut, consulteu el vostre metge abans de començar o continuar amb les activitats DIRONLINE.

EN LA MESURA EN què LA LLEI APLICABLE HO PERMETA, DIR NO ES FA RESPONSABLE PER CAP LESIÓ O PERJUDICI QUE VOSTÈ PUGUI PATIR De resultes DE L'ÚS O DE LA SEVA INADMISSIBILITAT PER A USAR DIRONLINE.

 

4. Contractació

4.1. Procés de registre

Socis

Els socis que hagin contractat l'accés a la plataforma podran accedir a DIRONLINE. No obstant això, tal com s'indicava a la clàusula 1.2., variaran els serveis als quals tindran accés en funció del centre a què estiguin donats d'alta.

 

Membres DIRONLINE

Si no sou Socis, per poder utilitzar els Serveis de DIRONLINE, primer us heu de registrar i obrir un compte d'usuari. Podeu obrir un compte d'usuari directament a la web diracasa.catdiracasa.esdiracasa.comdirigides.cat y online.dir.cat. No podeu utilitzar al vostre nom d'usuari noms de domini o URL de webs sense l'autorització prèvia de DIRONLINE per escrit.

Durant el procés de registre us demanarem que accepteu aquestes Condicions Generals de Contractació i la política de privadesa, al seu torn haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit per als posteriors pagaments recurrents d'acord amb el pla de subscripció que esculli.

En registrar-se disposareu d'un compte d'usuari i podreu triar un període gratuït de prova de fins a set (7) dies associat a una subscripció. Un cop transcorregut el període, si no cancel·leu la subscripció a través de l'àrea privada de la mateixa plataforma, automàticament se us facturarà l'import que correspongui d'acord amb el pla de subscripció elegit al registre.

Contractació subscripció
En el cas de Membres de DIRONLINE, si no cancel·len la subscripció de forma prèvia a la finalització del període de prova, automàticament es contractarà la subscripció del pla DIRONLINE elegit, cobrant-se l'import corresponent a la targeta de crèdit comunicada al registre. Des d'aquell moment s'entendrà la contractació formalitzada. També podeu activar la vostra subscripció en el moment que vulgueu gaudir de tots els avantatges sense les restriccions del període de prova.

 

5. Durada

Socis

El contrato de los Socios tendrá la vigencia que hayan contratado con cada uno de sus centros. Por lo que, si se dan de baja de su centro DiR, YogaOne o centro franquiciado correspondiente, automáticamente perderán el derecho de acceso a DIRONLINE que va vinculado a dicho contrato.

 

Membres DIRONLINE

El contracte de membre subscrit entre Vostè i DIR, s'iniciarà des del registre del compte a DIRONLINE. Un cop efectuat el pagament de la subscripció, s'entendrà perfeccionat el contracte i tindrà la durada triada. La renovació serà automàtica pel mateix període elegit, llevat que es modifiqui prèviament. Podrà cancel·lar en qualsevol moment d'acord amb les condicions previstes a la clàusula 13 "Resolució".

Per tal d'evitar qualsevol malentès, si us plau, tingueu en compte que el termini de subscripció és independent del seu ús efectiu.

 

6. Condiciones de pago

6.1. Cobrament de pagaments

En registrar-se i accedir als serveis com a membre de DIRONLINE, haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit. Els pagaments es cobraran una vegada transcorregut el període de prova sense cancel·lació, pel període de durada que esculli entre els possibles, a través dels mitjans de pagament habilitats. La subscripció es renova automàticament, els pagaments es cobraran per avançat en el moment del començament del període de renovació. En el cas de compra de bons, els pagaments es cobraran en el moment de la compra i es carregaran al vostre compte.

Un cop formalitzada la subscripció o compra de bons, no s'admetrà la devolució per cap causa, sens perjudici del dret de desistiment previst a aquestes Condicions.

En cas que el rebuig d'algun pagament per motius imputables a vostè (p. ex., saldo de compte insuficient o crèdit de targeta esgotat) ens ocasioni despeses, tindrem dret a facturar-li l'import total d'aquestes despeses.

 

6.2. Demora

L'impagament suposa un incompliment contractual i haurà d'atendre aquests impagaments i les despeses generades a conseqüència d'aquest incompliment. Ens reservem el dret a formular reclamacions addicionals per demora al pagament.

 

7. Dret de desistiment

7.1. Exercici dret desistiment

Si vostè s'ha subscrit per a l'ús de DIRONLINE podrà exercir el dret de desistiment durant un període de catorze (14) dies sense indicar cap motiu i sense cap mena de penalització. Aquest període de desistiment de catorze (14) dies començarà a comptar des de l'abonament de la subscripció corresponent.

Per exercir el vostre dret de desistiment podreu fer-ho enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol «Desistiment del contracte de DIRONLINE» a l'Atenció al Client del Grup DiR per correu electrònic a info@dir.cat o per correu ordinari a la següent adreça : c/Indústria, 90-92, entresòl 6ª, 08025 Barcelona, ​​indicant les dades identificatives del contracte i dels contractants. Podeu utilitzar el formulari de desistiment que s'adjunta en aquestes Condicions, encara que l'ús del model no és obligatori.

 

7.2. Conseqüències del desistiment

Si vostè exerceix el seu dret de desistiment en relació amb el contracte, nosaltres estarem obligats a reintegrar-li l'import abonat per vostè, sense demora i en un termini màxim de 14 dies comptats a partir del dia que rebem la seva notificació informant-nos de la seva voluntat de desistir del contracte. Per a aquest reemborsament emprarem el mateix mètode de pagament emprat en la transacció original.

En cas que vulgui desistir del contracte de prestació de serveis que ha començat a prestar-se durant el termini de desistiment, és a dir, si el client accedeix a DIRONLINE fent ús del seu contingut, ens haurà d'abonar una quantitat equivalentment proporcional a la quantitat del servei que se li hagi arribat a prestar, alhora que vostè ens va informar de l'exercici del seu dret de desistiment.

 

7.3. Model de formulari per al seu desistiment

Avís:

 • Només heu d'emplenar i enviar aquest formulari a info@dir.cat voleu desistir del contracte.
 • Adjuntar fotocòpia del DNI

 

A atenció de GESTORA CLUBS DIR, S.L. que gestiona la plataforma DIRONLINE, on em vaig donar d'alta com a través de la web: diracasa.catdiracasa.esdiracasa.comdirigides.cat y online.dir.cat.  

Jo, _______________________________________________, amb D.N.I. número ____________________ i domicili a la ciutat de __________________________, carrer __________________________, número ________________, pis ________, porta ________, per la present els comunico que desisteixo del meu contracte de Serveis DIRONLINE subscrit el dia ________________.

I perquè consti, als efectes oportuns, signo aquest document en el lloc i la data indicats a continuació.

Barcelona, a _______ de ________________________ de 20___.

Signatura:

 

8. Responsabilitat per defectes

La responsabilitat per defectes en les prestacions està regulada a les disposicions legals pertinents, sens perjudici dels seus drets com a consumidor.

No garantim que l'ús dels Serveis de DIRONLINE comporti l'obtenció d'uns resultats d'entrenament determinats o qualsevol altre resultat que vostè hagi esperat. No prometem un èxit concret. A més, el resultat d'entrenament real dependrà de factors que no es troben sota la nostra influència, com ara la disposició física o condicions prèvies. En conseqüència, els resultats podran variar significativament entre diferents individus tot i haver donat el mateix ús dels Serveis de DIRONLINE.

 

9. Responsabilitat

9.1. General

En la mesura que se li proporcionin guies o instruccions relacionades amb els Serveis de DIRONLINE és imprescindible que les compleixi. En cas contrari, es correrà el risc de lesionar-se i es podrà veure afectada la seva salut en general.

En la mesura que s'utilitzin equips o eines de formació, és responsabilitat seva assegurar-se que aquests equips i eines estan en bones condicions de treball i que s'instal·lin i/o configurin correctament.

Cal observar i respectar els nostres avisos de seguretat relatius a la salut establerts a la clàusula 3.

Quant als serveis prestats a través de DIRONLINE, la nostra responsabilitat per qualsevol motiu legal per danys ocasionats per dol o negligència greu i per la manca de propietats garantides serà generalment il·limitada.

Si infringim un deure contractual material per negligència lleu, la nostra responsabilitat es limitarà al dany raonable i previsible. Es considera deure contractual material qualsevol deure necessari per al compliment dels fins del contracte i en el compliment del qual el consumidor pugui o hagi de poder confiar.

Les limitacions de responsabilitat ressenyades no es mantindran en cas de lesió a vida, cos i salut per causes imputables a nosaltres.

En tots els altres casos quedarà exclosa la nostra responsabilitat.

 

9.2. Responsabilitat pel producte

Els drets segons les disposicions legals aplicables, i en particular el Reial decret llei 1/2007 estaran fora de perill de les exclusions i limitacions de responsabilitat referides anteriorment.

 

10. Drets d'utilització dels continguts de DIRONLINE

Els Serveis DIRONLINE oferts inclouen continguts protegits per drets d'autor. La propietat intel·lectual dels continguts de DIRONLINE, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la informació, les dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programari, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són titularitat exclusiva de DIR o pertanyen a tercers que han llicenciat, autoritzat o consentit la seva utilització a DIRONLINE, per a tothom i durant tota la vida legal d'aquests.

DiR atorga el dret no exclusiu, no sub-llicenciable, ni transferible als usuaris per utilitzar la plataforma i els seus continguts en la seva versió actual de manera no comercial, i sempre d'acord amb els termes inclosos a les presents Condicions Generals de Contractació, així com a qualssevol altres termes d'ús i legislació aplicables. L'Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús personal i privat exclusiu en els seus sistemes informàtics (software i hardware) però no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l'Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit de DiR.

Tots els senyals distintius, com ara marques, noms comercials o signes distintius que apareixen a DIRONLINE estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de DIR o qualsevol de les empreses del Grup DIR.

Mitjançant aquestes Condicions no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d'autor, marques, dissenys o altres drets, ni sobre cap dels elements integrants, excepte per la llicència d'ús limitada que es concedeix per utilitzar la plataforma i els seus continguts en els termes previstos, sempre per a ús propi i no comercial.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per DiR. Amb finalitats aclaridores, exclusivament, us advertim que està prohibida, especialment, la difusió o publicació dels nostres continguts per vostè, p. ex., en pàgines web alienes a DIRONLINE.

Finalment, el dret d'utilització expirarà quan es resolgui el contracte de prestació de serveis, sigui quina sigui la causa, i deixi d'estar habilitada per a vostè la plataforma (p. ex., després de la cancel·lació de la subscripció).

 

11. Normativa d'ús de les activitats DIRONLINE

11.1. Reserves i cancel·lacions

Les reserves de classes s'hauran de fer a través de la pàgina online.dir.cat. En el cas de les activitats outdoor, assegureu-vos de tenir el justificant de reserva de l'activitat o si no n'hi ha el codi QR, que haurà de presentar previ a l'activitat seleccionada.

Es podrà fer una reserva a una activitat "ACTIVA", fins a 30' abans de l'activitat, si aquesta no ha sobrepassat el límit de l'aforament o les reserves.

En cas de no poder assistir a l'activitat, cal fer la cancel·lació amb un mínim de 4 hores d'antelació, a través de la web o el codi QR. Les cancel·lacions no realitzades als paràmetres establerts, se sanciona amb la pèrdua de la sessió i una restricció de reserves durant un període de 7 dies.

 

11.2. Cancel·lació d'activitat

Les activitats outdoor estan a costa de la climatologia, normatives d'ocupació i ús dels diferents espais, i sempre tenint en compte paràmetres de seguretat, incidència de la pràctica en espais públics, i disponibilitat de materials i recursos humans.

En qualsevol dels casos, si es decidís realitzar la cancel·lació, es rebrà un email i o SMS, amb la cancel·lació i motiu.

 

11.3. Climatologia

Les incidències climatològiques poden ser situacions susceptibles de cancel·lació o canvi de diferents activitats sempre que posin en risc la seguretat general i el correcte ús dels espais, o la salut i seguretat dels participants.

 

11.4. Espais i ubicacions

L'ús de diferents espais referents de Barcelona sempre estarà a càrrec de la possibilitat d'usar-los.

Obres públiques, prohibicions municipals, activitats esportives i esdeveniments limiten l'ús dels diferents espais. En aquest cas, es reserva la possibilitat de cancel·lació o canvi d'ubicació.

Les reserves cancel·lades pels motius anteriorment descrits es podran utilitzar en altres activitats.

 

11.5. Ocupació

L'ocupació mínima per fer l'activitat serà de 5 reserves. La manca de reserves pot ser susceptible d'anul·lació.

 

11.6. Tècnics i entrenadors

Els entrenadors DIR, estan altament qualificats amb els protocols i la formació òptima per garantir una pràctica de l'esport responsable i segura.

 

11.7. Activitats per a tothom

La diversitat de sessions que oferim tenen diferents nivells d'intensitat. Sempre, informa sobre la teva condició física a l'entrenador/a abans de començar la sessió perquè pugui adaptar els exercicis al teu nivell.

 

11.8. Material

Algunes de les activitats necessiten material d'ús que ha d'aportar l'usuari, (estoretes, tovalloles...) aquest serà indicat a la web, i a la reserva de l'activitat, com a material necessari o opcional.

Altres materials seran aportats pels responsables de l'activitat (gomes, elàstics...) per al desenvolupament d'aquestes.

A la web, es trobarà tota la informació del material preferent o recomanable per a cada activitat.

 

11.9. Protocol d'inici de l'activitat

Es recomana arribar 10 minuts abans de cada activitat, perquè tenir temps per deixar les pertinences i per recollir el material (auriculars, petos...), sempre que sigui necessari.

Si és la primera sessió, es pot arribar 15' abans, perquè els entrenadors puguin ajudar en cas que es tingui qualsevol dubte.

 

11.10. Lesió

En cas de lesió o patologia no greu, els entrenadors estan qualificats per oferir variacions de cada exercici. En aquest cas cal comunicar la situació a l'entrenador/a perquè pugui aconsellar.

En cas de lesió o patologia limitant a la pràctica

Condicions físiques dels clients i usuaris puntuals.

El Client, declaren sota la seva responsabilitat, que:

- Si porteu marcapassos, l'ús de pulsòmetre corre sota la seva responsabilitat.

- Si pateix malaltia contagiosa o de tipus infecciós, no és permesa la participació a les activitats, per evitar contagiar la resta d'usuaris.

- Estar en bones condicions físiques i no té cap malaltia, alteració o motiu -o no en té coneixement-, que pugui contraindicar la pràctica de l'exercici físic o de l'esport.

 

11.10.1. Protocol de lesió

En cas de patir una lesió durant l'activitat, el personal DIR es farà càrrec d'assistir-hi en un primer moment i posar en marxa el protocol d'assistència segons la gravetat.

 

11.11. Ús de material, guarda-roba i dutxes

Els entrenaments en espais a l'aire lliure i en entorns públics, no compten amb dutxes ni guarda-roba.

És recomanable que ja es vingui vestit amb roba esportiva. Si es porten motxilles o bosses, es generarà una zona comuna per deixar les pertinences mentre es fa exercici. Els entrenadors han de comprovar si hi ha objectes oblidats o perduts en finalitzar l'activitat.

 

12. Conducta ètica durant les activitats outdoor

L'usuari i participant, accepta, NO:

- Assetjar, amenaçar, perseguir, pertorbar o defraudar els usuaris, els membres o el personal DIR, o qualsevol altra persona, o altrament crear o contribuir a un entorn insegur, intimidatori, amenaçador o pertorbador.

- Actuar de manera enganyosa o fraudulenta per, entre altres coses, fer-se passar per una altra persona o accedir al compte d'un altre usuari sense el permís d'aquesta persona.

- Actuar de manera irrespectuosa amb l'entorn, les ubicacions, el material urbà i les persones.

- Compartir contrasenyes amb qualsevol tercer o animar altres usuaris a fer-ho.

- Permetre que una persona utilitzi alguna activitat reservada amb la subscripció, inclosos altres membres.

- Reservar o cancel·lar qualsevol activitat directament amb un centre o club, en comptes de fer-ho a través del web.

- Falsificar la font, la identitat o el contingut de la informació transmesa a través del web.

- DIR es reserva el dret de rebutjar el servei, rescindir comptes, eliminar, editar contingut, cancel·lar subscripcions o expulsar de l'activitat.

 

13. Ètica i responsabilitat derivada de l'ús de la plataforma DIRONLINE

Vostè es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts a DIRONLINE exclusivament per a les seves necessitats i a no realitzar, directament o indirectament, una explotació comercial o professional dels serveis a què té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la plataforma, excepte en cas que hagi obtingut el consentiment exprés de DiR.

L'usuari s'abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de DiR o de tercers que han llicenciat, autoritzat o consentit la seva utilització a DIRONLINE, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit desenvolupar qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

L'accés a DIRONLINE (web) no implica l'obligació per part de DiR de controlar l'absència de virus o de qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l'usuari disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. L'accés requereix serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, on la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a DiR. En conseqüència, DiR no es farà responsable dels danys causats per l'accés a la plataforma o per la impossibilitat d'accedir.

 

14. Enllaços

DIRONLINE (web) podria contenir enllaços o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents de DiR. En aquests casos, DiR actua com a prestador de serveis d'intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs web enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d'aquests llocs web i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

Si algú vol establir un enllaç amb destinació a DIRONLINE, haureu d'obtenir prèviament l'autorització i per escrit de DiR. No s'autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran dirigir l'usuari a la pàgina principal de DIRONLINE, quedant prohibit l'anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines de la Web sense haver-hi accedit a través de la pàgina d'entrada (homepage).

 

15. Resolució

15.1. Contracte de Soci

En cas que vostè es doni de baixa al seu centre corresponent, quan aquesta sigui plenament efectiva, automàticament equivaldrà la resolució del seu contracte de prestació de serveis de la plataforma DIRONLINE (sempre que la seva modalitat inclogui accés a aquesta). Per tant, es cancel·larà el vostre compte i ja no disposarà d'accés als Serveis.

 

15.2. Subscripció com a Membre DIRONLINE

Cada subscripció per al Servei DIRONLINE ha de ser cancel·lada de forma individual. En qualsevol moment podrà cancel·lar la respectiva subscripció sense invocació de causa, amb efecte al final del període de renovació corresponent, sense dret a cap devolució (llevat que concorri el dret de desistiment).

Podreu cancel·lar el vostre pla de subscripció a la vostra àrea privada, simplement fent clic a "CANCEL·LA SUBSCRIPCIÓ" abans de la renovació de la subscripció. Podrà continuar gaudint dels Serveis DIRONLINE fins que arribi la data de renovació, data en què es cancel·larà la subscripció de forma definitiva i no hi podrà accedir.

 

15.3. Resolució per causa justificada

Des de DIR tindrem el dret a resoldre el contracte o cancel·lar la seva subscripció o compte d'usuari amb efecte immediat, concretament, en cas d'infracció greu o repetida de les disposicions del contracte de soci i/o de les presents Condicions Generals de Contractació o a cas de demora de pagament.

 

16. Dades personals

Tractarem les seves dades personals de conformitat amb la nostra política de privadesa, la versió actualitzada de la qual està accessible a Privadesa. La política de privadesa regula i explica quines dades personals seves tractem i com ho fem.

 

17. Modificacions de les condicions generals de contractació

DIR es reserva el dret a canviar i adaptar aquests termes i condicions de cara al futur i ser necessari a causa de modificacions en les condicions generals legals, administratives o tècniques i si els canvis són raonables i tenen en compte els seus interessos.

Si escau, posarem en el seu coneixement la modificació de les mateixes abans de l'entrada en vigor de la nova versió de les Condicions Generals de Contractació. Si des de la notificació corresponent continua utilitzant DIRONLINE, les noves Condicions Generals de Contractació es consideraran acceptades per Vostè. En cas d'oposició ens reservarem expressament els nostres drets de resolució ordinaris.

 

18. Miscel·lània

18.1. Idioma

La versió original de les presents Condicions és l'espanyol. Per això, en cas de divergència interpretativa respecte a les respectives traduccions, sempre prevaldrà la versió en espanyol.

 

18.2. Nul·litat

En cas que alguna disposició d'aquestes Condicions Generals de Contractació fos o esdevingués totalment o parcialment ineficaç, les altres disposicions en conservarien la validesa.

 

18.3. Dret aplicable

Aquestes condicions generals i la resta de condicions establertes a la plataforma queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. La relació entre les parts està regulada exclusivament pel dret espanyol amb exclusió de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies.

 

18.4. Jurisdicció

Qualsevol controvèrsia relativa a aquests es regirà per la legislació comuna espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).